Białystok, Festiwal "Honey Trap"

Archiwum John Porter